White Mirage (Standard)

Mirage TNT Colour Option White